Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden skills4managers 1. Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter geschreven, de volgende...

Algemene leveringsvoorwaarden skills4managers

1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter
geschreven, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene leveringsvoorwaarden van Skills4managers;

Dienst(en):
De dienst(en) en/of product(en) zoals nader aangeduid in de tussen Skills4managers en
Eindgebruiker gesloten Overeenkomst;

Overeenkomst:
De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan Skills4managers
(een) Dienst(en) aan Eindgebruiker ter beschikking stelt, en
waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken;

Overmacht:
Elke van de wil van Skills4managers onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens Eindgebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Skills4managers kan worden verlangd,
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot
die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde
verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen
die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van
elektriciteitsvoorzieningen van Skills4managers.

Toegangscode:
Een door Skills4managers aan Eindgebruiker toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of
leestekens, waarmee in combinatie met de Eindgebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan
worden verkregen;

Site:
De internetsite van Skills4managers, te bereiken via de domeinnaam www.Skills4managers.nl,
alsmede alle andere internetsites van www.Skills4managers.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam
gerelateerde sublevel domeinnamen;

Eindgebruiker:
Iedere (rechts)persoon die met Skills4managers een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere
rechtsbetrekking tussen Skills4managers en Eindgebruiker. Afwijkende algemene of specifieke
voorwaarden van Eindgebruiker gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door
Skills4managers zijn bevestigd.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door Skills4managers van de
ontvangst van de aanmelding door de Eindgebruiker, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging
door verzending van de eerste factuur door Skills4managers. Wanneer Eindgebruiker met
gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de
overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Skills4managers
aan Eindgebruiker is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. Eindgebruiker dient
onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door
Skills4managers wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst
of wanneer de aanmelding door Eindgebruiker in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.3 Alle beschrijvingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, in advertenties, brochures en
dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Skills4managers kan niet instaan voor de juistheid
en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Skills4managers is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in
de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig
wettelijk voorschrift.

2.4 De Site kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Skills4managers is
niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. De Site kan
bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen.
Skills4managers staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het
materiaal afkomstig is van Skills4managers of derden.

2.5 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Eindgebruiker eindigt, blijven deze Algemene
Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan
noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Gebruik Toegangscode en de Dienst

3.1 Skills4managers zal er naar streven om binnen één werkdag na totstandkoming van de
Overeenkomst Eindgebruiker één of meer Toegangscodes te verschaffen. In het geval van een
zakelijke overeenkomst waarbij nieuwe systemen ontwikkeld moeten worden, zal Skills4managers
ernaar streven deze systemen binnen 1 maand na betaling van de factuur aan te leveren.

3.2 Voor zover het instemmen met en de van toepassingsverklaring van deze Algemene
Voorwaarden door de Eindgebruiker nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen)
gebruiken van de Toegangscode door (werknemers van) Eindgebruiker automatisch een instemming
met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Eindgebruiker in.

3.3 Eindgebruiker is slechts gerechtigd de door Skills4managers toegekende Toegangscode te
verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben om de betreffende
cursus te volgen. Eindgebruiker is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te
verstrekken. Op eerste verzoek van Skills4managers dient Eindgebruiker Skills4managers op de
hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

3.4 Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van de interne
organisatie van de Eindgebruiker zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen
en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de
werknemers binnen de organisatie van de Eindgebruiker, die de Toegangscode hebben verkregen ten
behoeve van trainingen en cursussen van Eindgebruiker.

3.5 Wanneer één of meerdere werknemers aan wie de Toegangscode door Eindgebruiker is verstrekt
niet langer voor Eindgebruiker werkzaam is/zijn zal Eindgebruiker Skills4managers hiervan
onmiddellijk op de hoogte brengen. In dat geval is het Skills4managers toegestaan om Eindgebruiker
een nieuwetoegangscode verstrekken.

3.6 Eindgebruiker staat er voorin dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten
behoeve van de cursus en trainingactiviteiten van Eindgebruiker zullen gebruiken.

3.7 Skills4managers heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen
inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere
vormen van misbruik van de Toegangscode en de Dienst op Eindgebruiker te verhalen.

4. Elektronische communicatiemiddelen

4.1 In het geval communicatie tussen Skills4managers en Eindgebruiker geschiedt met behulp van
elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen
zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Skills4managers is jegens Eindgebruiker niet
aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere
onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen
berichten.

4.2 Eindgebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen
ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot Skills4managers.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De overeengekomen prijs zal bij aanvang van de Overeenkomst aan Eindgebruiker gefactureerd
worden.

5.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen de facturen door Eindgebruiker
overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient
plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

5.3 Indien Eindgebruiker niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij
zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente
gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW
verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is
afgelopen, komen ten laste van de Eindgebruiker.

5.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door Eindgebruiker aan Skills4managers
reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de
Overeenkomst.

5.5 De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Skills4managers. Skills4managers
behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is
aangegeven, worden de prijzen van Skills4managers in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere
belastingen en heffingen genoteerd.

5.6 Skills4managers behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere
producten te wijzigen of te herzien. Skills4managers zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen
minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.

6. Rechten en verplichtingen van de Eindgebruiker

6.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Eindgebruiker en Skills4managers geschiedt voor eigen
rekening en risico van de Eindgebruiker.

6.2 Eindgebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of
de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een
verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Eindgebruiker verwacht mag worden.

6.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Eindgebruiker de beschikking heeft over
persoonsgegevens. Eindgebruiker zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en
regelgeving in acht nemen.

6.4 Eindgebruiker onthoudt zich er van Skills4managers of derden – al dan niet bij het gebruik van de
Dienst(en) of de Site – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere
verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere
rechten van Skills4managers of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van
de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van
computersystemen van Skills4managers of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen
van enig recht of enige verplichting, die Eindgebruiker op grond van deze Algemene Voorwaarden of
de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.5 Onverlet het overige in dit artikel 6 bepaalde, zal de Eindgebruiker zich te allen tijde onthouden
van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de Site en de gegevens waartoe door middel van de
Dienst(en) of de Site toegang verkregen kan worden. Indien Skills4managers een redelijk vermoeden
heeft van oneigenlijk gebruik door de Eindgebruiker, dan is de Eindgebruiker aan Skills4managers
zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 10.000
(zegge: tienduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is Skills4managers
gerechtigd om de Overeenkomst met Eindgebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder
oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven
beschreven in artikel 6.4. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering
gebracht worden op de mogelijk door Eindgebruiker aan Skills4managers verschuldigde
schadevergoeding.

7. Rechten en verplichtingen van Skills4managers

7.1 Skills4managers verschaft Eindgebruiker toegang tot haar Site en gebruik van de
overeengekomen Dienst(en) na ontvangst van de betaling door Eindgebruiker van de
overeengekomen prijs.

7.2 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Skills4managers de beschikking heeft over
persoons- en inloggegevens. Skills4managers zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy
wet- en regelgeving in acht nemen.

7.3 Skills4managers zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het
gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan,
hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de
Dienst(en).

7.4 Skills4managers heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en)
tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Eindgebruiker. Ingeval van een
storing die niet veroorzaakt is door Eindgebruiker en welke langer dan 5 werkdagen
achtereenvolgens voortduurt, heeft Eindgebruiker slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs
voor de Dienst(en) waartoe Eindgebruiker gedurende de storing geen toegang toe had.

7.5 Skills4managers behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de
Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige
wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Eindgebruiker toegang verkrijgt tot en/of
gebruik maakt van de Dienst(en), zal Skills4managers Eindgebruiker over de wijzigingen zo spoedig
mogelijk informeren.

8. Aansprakelijkheid van Skills4managers; vrijwaring

8.1 Skills4managers aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit
artikel blijkt.

8.2 De totale aansprakelijkheid van Skills4managers wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al
dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van
meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen
voor één jaar.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van Skills4managers aan
de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien
Eindgebruiker de overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

8.4 De aansprakelijkheid van Skills4managers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien Skills4managers
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Skills4managers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming
van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Skills4managers in staat is adequaat
te reageren.

8.5 Skills4managers aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

8.6 Skills4managers aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik
van de Site en/of de Dienst(en) van Skills4managers. Eindgebruiker vrijwaart Skills4managers voor
alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Eindgebruiker van de Site en
de Dienst(en) van Skills4managers in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of
andere rechten van derden.

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker
de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Skills4managers meldt.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het
geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Skills4managers of van haar
leidinggevenden en ondergeschikten.

9. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Site en alle door Skills4managers
ontwikkelde en/of door Skills4managers aan Eindgebruiker ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede
voorbereidend materiaal daarvan, berusten via een exclusieve gebruikerslicentie uitsluitend bij
Skills4managers. Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij
deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal
de Eindgebruiker de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën
vervaardigen.

10. Overmacht

10.1 Skills4managers is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van
Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen
opgeschort.

10.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door
Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig
dagen.

10.3 Indien Skills4managers bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Skills4managers
bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te
factureren en is de Eindgebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
factuur.

11. Duur van de Overeenkomst

11.1 De Overeenkomst tussen Eindgebruiker en Skills4managers geldt voor de periode van drie (3)
maanden en is vanaf dat moment beëindigd.

12. Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 Skills4managers kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien Eindgebruiker – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend,
indien ten aanzien van Eindgebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming
wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. Skills4managers zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.

12.2 Indien Eindgebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de
daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij
Skills4managers ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Skills4managers vóór de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst
heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Geheimhouding

13.1 Eindgebruiker verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle
gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke
aard van Skills4managers waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de
Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding
te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.

13.2 De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en
met 2 (twee) jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of
door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.

13.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van
deze Algemene Voorwaarden.

14. Overig

14.1 Het is Eindgebruiker niet toegestaan om de Overeenkomst tussen Skills4managers en
Eindgebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een
derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Skills4managers.

14.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of
in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene
Voorwaarden onverminderd van kracht.
14.3 Op de Overeenkomst tussen Skills4managers en Eindgebruiker is Nederlands recht van
toepassing.

14.4 Skills4managers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook
gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een
wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan
Eindgebruiker.

14.5 In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste
instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende
maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

14.6 Alle geschillen tussen Skills4managers en Eindgebruiker zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

14.7 Alle aanspraken van Eindgebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht
waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.